Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden, zoals geldend van tijd tot tijd.

Diensten:

De door of namens Duurzaam Direct te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de offerte.

Installateur:

Duurzaam Direct of het installatiebedrijf dat Duurzaam Direct inschakelt voor de aflevering en installatie van het zonne-energiesysteem.

Klant:

Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van Duurzaam Direct.

Offerte:

De door Duurzaam Direct aan de klant uitgebrachte offerte voor de levering van Producten en/of Diensten.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Duurzaam Direct en de klant voor de levering van producten en/of diensten. De overeenkomst bestaat uit de offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden.

Prijs:

De prijs en de overige vergoedingen voor de producten en/of diensten die de Klant aan Duurzaam Direct verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de offerte.

Producten:

De zonnepanelen, de omvormer, alsmede alle andere componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een werkend zonne-energiesysteem voor opwekking van elektriciteit door middel van zonlicht, c.q. licht.

Duurzaam Direct:

Duurzaam Direct is een handelsnaam van Solarportaal, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01179969.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Duurzaam Direct. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website: www.duurzaamdirect.nl. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de offerte, prevaleert het bepaalde in de offerte.

1.3 Duurzaam Direct behoudt zich ten allen tijden het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. De klant zal van een dergelijke wijziging op de hoogte worden gesteld, waarna de gewijzigde Algemene Voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst.

1.4 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Overeenkomst en levering; annulering

2.1 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Tot aan het moment dat een offerte door de klant is ondertekend, heeft Duurzaam Direct het recht de offerte in te trekken of te wijzigen.

2.2 Door ondertekening van de offerte door de Klant komt een bindende overeenkomst tot stand. Ondertekening van de offerte door de klant houdt tevens in dat de klant instaat voor de constructie van het dak zoals bepaald in artikel 5.6 en voor het verkrijgen van, c.q. het niet benodigd zijn van, een bouwvergunning zoals bepaald in artikel 5.7.

2.3 Levering van de producten geschiedt in overleg na acceptatie van de offerte. De door Duurzaam Direct genoemde leveringstermijn is indicatief. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig aangepast. Bij niet tijdige levering door Duurzaam Direct dient Duurzaam Direct in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

2.4 De leveringstermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat vertraging in de levering optreedt doordat levering bij de klant niet kan plaatsvinden door aan de klant toe te rekenen omstandigheden, daaronder begrepen (indien overeengekomen) het niet ter beschikking hebben van voldoende geschikte opslagruimte voor de producten of het niet aanwezig zijn op de overeengekomen datum van een installatie-afspraak.

2.5 Indien de klant niet aanwezig is op een overeengekomen datum van aflevering of van een installatieafspraak, is de klant aan Duurzaam Direct kosten verschuldigd. Dit tot een maximum van 10% van de overeengekomen aanneemsom.

2.6 Levering van producten kan in gedeelten plaatsvinden.

2.7 Duurzaam Direct zal in beginsel de producten leveren die met de klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de producten, is Duurzaam Direct echter ten allen tijden gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de producten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Duurzaam Direct mag worden verwacht. Afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde producten ten opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de offerte, of op de wijze zoals nadien overeengekomen tussen de klant en Duurzaam Direct,

2.9 Indien na ondertekening door de klant van de offerte:

 1. blijkt, ondanks het bepaalde in artikel 5.6, dat de conditie van (het dak van) het onroerend goed waar de producten worden geïnstalleerd, niet toereikend is;

of

 1. blijkt dat de bouwvergunning bedoeld in artikel 5.7 (indien vereist) niet zal worden verleend, dan is de klant niettemin gebonden aan de overeenkomst, doch heeft Duurzaam Direct, indien en voor zover zij nog niet met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen, de mogelijkheid om, uit coulance-overwegingen, de Klant geheel of gedeeltelijk vrij te stellen om de overeenkomst na te komen, dan wel om de klant geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van de verplichting om de in artikel 5.8 genoemde boete te betalen.

Artikel 3 Prijs

3.1 De Klant is aan Duurzaam Direct de prijs

verschuldigd zoals gespecificeerd in de offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Duurzaam Direct worden gecorrigeerd.

3.2 Indien na de datum van de Offerte één of meer factoren in de kostprijs van de zonnepanelen een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Duurzaam Direct gerechtigd de prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de klant niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.3 Tenzij anders overeengekomen, is de prijs door de klant verschuldigd in één keer na oplevering van de werkzaamheden. Betalingen dienen binnen 2 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 In het geval een klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Duurzaam Direct, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

3.5 Indien Duurzaam Direct na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

3.6 De klant heeft nimmer het recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting jegens Duurzaam Direct .

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

4.1 De eigendom van alle door Duurzaam Direct aan klant geleverde producten blijft bij Duurzaam Direct, zolang klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Duurzaam Direct heeft voldaan en gaat pas dan over op klant, wanneer klant al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Duurzaam Direct is nagekomen.

4.2 Zolang de eigendom van een product niet op de klant is overgegaan, mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.

4.3 Indien:

 1. de klant in staat van faillissement

wordt verklaard; of

 1. de klant surseance van betaling is verleend; of
 2. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard; of
 3. enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, is de klant verplicht om, zolang de eigendom van de geleverde producten aan Duurzaam Direct toebehoort, Duurzaam Direct hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Duurzaam Direct.

4.4 De klant verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde Producten aan Duurzaam Direct toebehoort, Duurzaam Direct in te lichten indien hij tot verkoop van de onroerende zaak overgaat, waarop de geleverde producten zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de producten eigendom zijn van Duurzaam Direct.

4.5 Als de klant, na ingebrekestelling door Duurzaam Direct, in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Duurzaam Direct gerechtigd de geleverde producten terug te halen, onverminderd de overige aan Duurzaam Direct toekomende rechten. Klant verleent Duurzaam Direct toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. Klant zal Duurzaam Direct daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van Klant. Bij verwijdering van de producten is Duurzaam Direct niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5 Installatie

5.1 De Producten worden door de installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in de offerte. De installateur kan voorafgaand aan de installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden, inspecteren.

5.2 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de klant of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover Duurzaam Direct geacht moeten worden voor het risico van de klant te zijn, komt voor rekening van de klant.

5.3 Indien de installatie van de producten niet door of onder verantwoordelijkheid van Duurzaam Direct plaatsvindt, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig installatiewerk voor rekening van de klant en is iedere aansprakelijkheid van Duurzaam Direct terzake uitgesloten.

5.4 De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:

 1. het personeel van de installateur, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Duurzaam Direct dan wel de installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit laatste tijdig aan de klant heeft medegedeeld.
 2. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
 3. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
 4. dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Duurzaam Direct dan wel de installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de producten.
 5. passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de uit te voeren werkzaamheden.
 6. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst.
 7. de voor zover van toepassing, Duurzaam Direct tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.

5.5 De klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Duurzaam Direct, c.q. de installateur, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Duurzaam Direct hiervan tijdig in kennis te stellen.

5.6 Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist van de voor de plaatsing van de producten benodigde constructie en draagkracht daarvan en is de klant aansprakelijk jegens Duurzaam Direct voor alle schade en kosten die Duurzaam Direct mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die constructie.

5.7 Tenzij anders overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief vóór ondertekening van de offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning voor de plaatsing van de Producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, indien vereist, zal zijn verkregen. Indien blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de klant aansprakelijk jegens Duurzaam Direct voor alle schade en kosten die Duurzaam Direct als gevolg hiervan mocht lijden.

5.8 Indien het de klant niet mogelijk is

(bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de overeenkomst na te komen, dan is de klant aan Duurzaam Direct een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van de volledige aanneemsom.

5.9 Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

 1. onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
 2. onjuistheden in de door klant verlangde constructies en werkwijzen;
 3. gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door klant ter beschikking worden gesteld;
 4. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.

5.10 Indien tijdens het uitvoeren van de

installatiewerkzaamheden door de installateur schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade die samenhangt met de installatie, zal de klant Duurzaam Direct onverwijld, en in ieder geval binnen 2 werkdagen, op de hoogte stellen.

5.11 Duurzaam Direct spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Duurzaam Direct is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren.

5.12 Tenzij anders overeengekomen, zal eventueel nodig hijs- en sleepwerk alsmede hak-, metsel, timmer-, schilderen stukadoorswerk en dergelijke steeds afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover de klant niet zelf voor de uitvoering van deze werkzaamheden zorg draagt.

5.13 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, zal in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de klant worden verrekend.

5.14 Na afronding van de installatie, zal de installateur met de klant de installatie nalopen en controleren. Bij correcte installatie, dient de klant een protocol van oplevering te ondertekenen, welk protocol door de installateur wordt verstrekt en ter plaatse wordt ondertekend. Ondertekening van het protocol van oplevering door de klant geldt als aanvaarding van de installatie.

Artikel 6 Garanties

6.1 Duurzaam Direct verstrekt op de ingevolge de overeenkomst door haar te leveren producten de garantie zoals door haar leveranciers aan haar wordt verstrekt. De tekst van deze garanties wordt door Duurzaam Direct aan de klant bij de offerte ter beschikking heeft gesteld. In geval van gebreken aan de producten die onder de bedoelde garanties vallen, zal Duurzaam Direct kosteloos, te harer keuze, deze gebreken herstellen, doen herstellen of het betrokken product of onderdeel vervangen, mits die gebreken door de klant aan Duurzaam Direct zijn gemeld binnen 2 weken na constatering. Indien Duurzaam Direct bij nakoming van haar garantieverplichtingen producten en/of onderdelen vervangt, mag Duurzaam Direct de vervangen producten en onderdelen zonder vergoeding tot zich nemen en worden deze de eigendom van Duurzaam Direct. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid van Duurzaam Direct uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van de klant niet aan.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Duurzaam Direct alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen binnen Nederland.

6.3 De garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Duurzaam Direct is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Duurzaam Direct zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet geautoriseerde reparateur.

6.4 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welk is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Duurzaam Direct streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Duurzaam Direct, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 Het is Klant niet toegestaan de producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3 Duurzaam Direct verklaart dat, voor zover zij weet, de door haar geleverde producten, mits gebruikt overeenkomstig de bestemming die in de overeenkomst is voorzien, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden. Indien niettemin ten nadele van de klant in een tegen de klant ter zake door een derde aangespannen geding, door de Nederlandse rechter in een niet of niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat een door Duurzaam Direct geleverd product inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendoms- of andere rechten van derden, zal Duurzaam Direct uitsluitend gehouden zijn dan te harer keuze, doch na overleg met de klant, het betrokken product te vervangen door een functioneel gelijkwaardig product, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een gebruiksrecht ter zake voor opdrachtgever verwerven, dan wel het betrokken product terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Duurzaam Direct is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

8.2 De aansprakelijkheid van Duurzaam Direct jegens de klant, ongeacht of deze is gebaseerd op wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen die aanleiding gaven tot Duurzaam Direct’s aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de door de klant aan Duurzaam Direct betaalde prijs.

8.3 Duurzaam Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de klant voor:

 1. schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Duurzaam Direct binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
 2. indirecte schade of gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen of reputatieschade;
 3. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Duurzaam Direct of de installateur op te volgen;
 4. schade die is veroorzaakt doordat Duurzaam Direct gebruik heeft gemaakt van door de klant gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant;
 5. Schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buiten komend onheil.

8.4 De klant vrijwaart Duurzaam Direct tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband ¬houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de producten.

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van een verhindering van één van beide partijen bij (een deel van) de nakoming van de overeenkomst, welke aan die partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van het betreffende deel van de overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke omstandigheid op de hoogte stellen. Indien de opschorting als bedoeld in dit artikel drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen met als gevolg dat Duurzaam Direct niet meer verplicht is te leveren en/of te installeren en de klant geen betalingen behoeft te verrichten, zonder dat partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn. Wanneer ten tijde van zodanige ontbinding reeds een gedeelte van de overeenkomst is nagekomen door Duurzaam Direct, zal de klant een daaraan evenredige betaling verrichten.

Artikel 10 Beëindiging en ontbinding

10.1 Indien:

 1. de klant één van zijn verplichtingen jegens Duurzaam Direct niet nakomt; of
 2. de klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
 3. de klant surseance van betaling is verleend; of
 4. ten aanzien van de klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan heeft Duurzaam Direct het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Groningen bevoegd, onverkort het bepaalde in de wet.

Versie 1-4-2019